Bureau Frankfurt SKALLI Traduction & service d’interprétariat Großer Hirschgraben 15 (à côté du musée de Goethe) 60311 Frankfurt am Main Fon: +49 69 - 47 866 200 Fax: +49 69 - 47 866 199 Mobil: +49 177 569 03 40 web: www.biztranslate.de email: skalli(at)biztranslate.de

Contact

Bureau Mannheim SKALLI Traduction & service d’interprétariat Q7 24 D-68161 Mannheim Fon: +49 621 33 64 8553 Fax: +49 624 33 64 8558 web: www.biztranslate.de email: mannheim(at)biztranslate.de
Contact SKALLI Traduction & service d’interprétariat Großer Hirschgraben 15 (à côté du musée de Goethe) 60311 Frankfurt am Main Fon: +49 69 - 47 866 200 Fax: +49 69 - 47 866 199 Mobil: +49 177 569 03 40 web: www.biztranslate.de email: skalli(at)biztranslate.de

© biztranslate, Tous droits réservés

Geschäftsstelle Frankfurt SKALLI Fachübersetzungsbüro & Dolmetscherdienst Großer Hirschgraben 15 (neben Goethe-Haus) 60311 Frankfurt am Main Fon: +49 69 - 47 866 200 Fax: +49 69 - 47 866 199 Mobil: +49 177 569 03 40 web: www.biztranslate.de email: skalli(at)biztranslate.de

Kontakt

Bureau Mannheim SKALLI Traduction & service d’interprétariat Q7 24 D-68161 Mannheim Fon: +49 621 33 64 8553 Fax: +49 624 33 64 8558 web: www.biztranslate.de email: mannheim(at)biztranslate.de
Contact SKALLI Traduction & service d’interprétariat Großer Hirschgraben 15 (à côté du musée de Goethe) 60311 Frankfurt am Main Fon: +49 69 - 47 866 200 Fax: +49 69 - 47 866 199 Mobil: +49 177 569 03 40 web: www.biztranslate.de email: skalli(at)biztranslate.de